One. (beta)

Ներկա պահին դուք ակտիվ դասընթացներ չունեք!

Իմ դասընթացները

Ind. Mathis

Ուսուցիչ

-

Առարկա

Անգլերեն

Տեսակ

Անհատական

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Մակարդակ

A2 Key

Կարգավիճակ

Ակտիվ

← Իմ դասընթացները

Սկիզբ

2 նոյ, 2022 թ.

Ավարտ

2 դեկ, 2022 թ.

Քանակ

10

Ընդամենը

51,900 ֏

Կարգավիճակ

Չվճարված

Սկիզբ

16 սեպ, 2022 թ.

Ավարտ

21 հոկ, 2022 թ.

Քանակ

10

Ընդամենը

51,900 ֏

Կարգավիճակ

Չվճարված

Ind. Mathis

Ուսուցիչ

Սոֆյա Ստեփանյան

Առարկա

Անգլերեն

Տեսակ

Անհատական

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Մակարդակ

A2 Key

Բացառված օրեր

Արժեք

Զեղչ

Ընդամենը

51,900 ֏

0 %

Օֆֆլայն/Օնլայն

Գիրք

Prepare Level 2

Քանակ

10

← Խումբ

Ամսաթիվ

16 սեպ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

00.00.0000

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

00.00.0000

Ամսաթիվ

21 սեպ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

00.00.0000

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

00.00.0000

Ամսաթիվ

23 սեպ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

00.00.0000

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

00.00.0000

Ամսաթիվ

28 սեպ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

Ամսաթիվ

30 սեպ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

Ամսաթիվ

5 հոկ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

Ամսաթիվ

7 հոկ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

Ամսաթիվ

12 հոկ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

Ամսաթիվ

14 հոկ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

00.00.0000

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

00.00.0000

Ամսաթիվ

19 հոկ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Չեղարկված

Դասարանային աշխատանք

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

Ամսաթիվ

21 հոկ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

Ամսաթիվ

2 նոյ, 2022 թ.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Ներկայություն

Կարգավիճակ

Հաստատված

Դասարանային աշխատանք

Տնային առաջադրանք

Նշումներ

Ind. Mathis

Առարկա

Անգլերեն

Տեսակ

Անհատական

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Մակարդակ

A2 Key

Քանակ

Արժեք

Կարգավիճակ

10

51,900 ֏

Չվճարված

Գիրք

Prepare Level 2

Զեղչ

0 %

Ընդամենը

51,900 ֏

ՎՃԱՐԵԼ

Powered by PASS CRM

Գլխավոր

Դասընթացներ

Վճարումներ

Անձնական էջ