top of page

One.

Իմ վճարումները

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

29 մյս, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 20.05.2024 - 10.06.2024

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

29 մյս, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

6 մյս, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 26.04.2024 - 17.05.2024

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

6 մյս, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

1 ապր, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 01.04.2024 - 22.04.2024

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

1 ապր, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

20 մրտ, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 20.03.2024 - 20.03.2024

Գումար

3,000 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

20 մրտ, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

3,000 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

11 մրտ, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 26.02.2024 - 18.03.2024

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

11 մրտ, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

2 փտվ, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 02.02.2024 - 23.02.2024

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

2 փտվ, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

11 հնվ, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 10.01.2024 - 31.01.2024

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

11 հնվ, 2024 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

21 դեկ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 08.12.2023 - 08.01.2023

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

21 դեկ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

16 նոյ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 13.11.2023 - 04.12.2023

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

16 նոյ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

2 նոյ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 20.10.2023 - 10.11.2023

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

2 նոյ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

13 հոկ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 27.09.2023 - 18.10.2023

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

13 հոկ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

11 սեպ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - A2 Key 1 - 04.09.2023 - 25.09.2023

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

11 սեպ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

29,300 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

7 հնս, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 02.06.2023 - 23.06.2023

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

7 հնս, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

24 մյս, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 10.05.2023 - 31.05.2023

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

24 մյս, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

28 ապր, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 14.04.2023 - 08.05.2023

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

28 ապր, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

10 ապր, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 22.03.2023 - 12.04.2023

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

10 ապր, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

15 մրտ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 24.02.2023 - 17.03.2023

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

15 մրտ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Visa / MasterCard / ArCa - • • • • 4836 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

6 փտվ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 01.02.2023 - 22.02.2023

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

6 փտվ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

16 հնվ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 09.01.2023 - 30.01.2023

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

16 հնվ, 2023 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

14 դեկ, 2022 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 05.12.2022 - 26.12.2022

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

14 դեկ, 2022 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

11 նոյ, 2022 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 19.10.2022 - 09.11.2022

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

11 նոյ, 2022 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

19 սեպ, 2022 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Flyers 1 - 16.09.2022 - 17.10.2022

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

19 սեպ, 2022 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

23,700 ֏

Տեսակ

Ելք

Ամսաթիվ

19 սեպ, 2022 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - PASS Wallet - PASS One.

Նկարագրություն

Դասընթացի Վճարում - Movers 1 - 05.09.2022 - 12.09.2022

Գումար

9,500 ֏

Տեսակ

Մուտք

Ամսաթիվ

19 սեպ, 2022 թ.

Վճարման տարբերակ

PASS Pay - Կցված բանկային քարտից - • • • • 2430 - PASS One.

Նկարագրություն

Դրամապանակի Համալրում

Գումար

9,500 ֏

bottom of page