top of page

One.

Այսօր դասընթաց չունեք!

Հաջորդ դասի տնային առաջադրանքները չմոռանաք կատարել:

A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00
A2 Key 6

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:30
-
18:00

Այսօրվա դասացուցակը

Ողջույն...

Դրամապանակ

0 ֏

+

Բոլոր դասընթացները վճարված են!

Չվճարված դասընթացներ

CEFR մակարդակը ներկա պահին

A2 Key

Pre-A1 Starters

C2 Proficiency

bottom of page