top of page

One.

Այսօր դասընթաց չունեք!

Հաջորդ դասի տնային առաջադրանքները չմոռանաք կատարել:

KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00
KET 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

E

19:00
-
18:00

Այսօրվա դասացուցակը

Ողջույն...

Դրամապանակ

0 ֏

+

Բոլոր դասընթացները վճարված են!

Չվճարված դասընթացներ

CEFR մակարդակը ներկա պահին

A2 Key

Pre-A1 Starters

C2 Proficiency

bottom of page